Illustrator¡F
¡@¡@·íªì·|±µÄ²Illustrator¬O¦]¬°³]­p¨tªAªºÃö«Y¡A¼t°Ó¡m«ÌªF¦ç¾Ç°|¡n´N¬O¥Î³o®M³nÅé¨Ó¥X¹Ï¡A¦]¬°¼t°Ó¨º¸Ì¤@¨t¦C³£¬OMacintoshªº¹q¸£¡A¦ý§Ú­ì¥»¨Ã¤£¬O¥Î³o®M³nÅé¨Ó³]­p¯ó¹Ï¡A¦Ó¬O¥ÎCorel Drawµeªº¡A©Ò¥H·í®É´N¶R®Ñ¦^¨Ó¾Ç¡m¥ì»¶¥q±Z¯S¨à Å]¨Ò9.0¡n¡A¶i¦ÓÃä³]­pÃä¾Ç²ß(°µ¤¤¾Ç)¡C
¡@¡@¼ô±xIllustrator¥H«á¡A¹ï§Ú¤§«á³]­pºô¯¸¤]¦³«Ü¤jªº§U¯q¡A¦]¬°¥u­nºô¯¸¥Î¨ìªº¦V¶q¹Ï¡A³£¬O¥Î³o®M³nÅé¨Ó³]­pªº¡C
 

 
 
  e¬f§ùÂûÅQ·|f
   
 
  e¥øÃZf
   
 
  eµ½«Ý¦Û¤vf
 
 
 
  eMIS Logo1f
   
 
  eMIS Logo2f
   
 
  eÀɮץؿý¶×¥X³nÅéBCBf
 
 
 
  e89¸êºÞ¨tªAf
   
 
  e90¸êºÞ¨tªAf
   
 
  e91¸êºÞ¨tªAf